+33 (0)2 32 38 31 01 | 06 60 68 52 75jlv@jlvtraductions.com

Türkiye’de Çeviri Eğitimi / Études de traduction en Turquie

Çeviri ihtiyacı geçmişten günümüze, insanların birbiriyle temel olarak iletişim kurabilmesine olanak sağlamaktadır.

Le besoin de traduction permet aux gens de communiquer entre eux comme ils l’ont fait dans le passé, le font maintenant et le feront à l’avenir.

Gelişen dünyada bu gereksinim gitgide artmaktadır.

Dans le monde en développement, ce besoin augmente de jour en jour.

Peki çeviri etkinliği veya kısaca çeviri nedir?

Alors qu’est-ce que l’activité de traduction ou brièvement qu’est-ce qu’elle représente ?

Çevirmenlik eğitiminden bahsetmeden önce, tanım yapacak olursak; bir dilde yazılı bir metni başka bir dile çeviren kişiye “mütercim”, bir konuşmayı başka dile çeviren kişiye “tercüman” denir.

Avant de parler de formation à la traduction, si nous donnons une définition ; La personne qui traduit un texte écrit dans une langue vers une autre langue est appelée « traducteur », et la personne qui traduit oralement un discours vers une autre langue est appelée « interprète ».

Bu iki terim birbiriyle zaman zaman karıştırıldığı için, her ikisini kapsayacak şekilde “çevirmen” kavramı da kullanılabilmektedir.

Ces deux termes étant parfois confondus, nous avons également recours en turc à un terme neutre qui signifie « traducteur/trice ».

 

Peki Türkiye’de çevirmenlik eğitimi nasıl ve nerede alınmaktadır?

Comment et où la traduction est-elle étudiée en Turquie ?

 

Türkiye’de Çevirmenlik eğitimi çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin mütercim-tercümanlık bölümlerinde verilmektedir.

Les cours de traduction sont dispensés dans les départements de traduction-interprétation des facultés de diverses universités en Turquie.

Çevirmenlik eğitimine başlayabilmek için; liseden sonra girilebilen Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ve Yabancı Dil Sınavı sonucunda İngilizce, Fransızca ve Almanca için Dil–1, bu diller dışındaki diller için Dil–2 veya Dil–3 puanı ile mütercimlik-tercümanlık bölümlerine girilebilir.

Pour commencer des études de traduction, à la suite de l’examen de Licence (Lisans Yerleştirme Sınavı-LYS) et de l’examen de langue étrangère, qui peuvent être passés après le lycée, les étudiants peuvent s’inscrire dans les départements de traduction-interprétation avec une note pour l’examen appelé Langue 1 (l’anglais, le français et l’allemand) et une autre note pour l’examen appelé Langue-2 ou Langue 3.

Esas olarak lisans eğitimi, 4 yıl sürmektedir.

Généralement, les études de licence dure 4 ans.

Fakat üniversitelerin kurallarına bağlı olarak bu süre değişebilmektedir.

Cependant, cette période peut varier selon les régles des universités.

Bazı üniversitelerde hazırlık sınıfı varken, bazılarında yoktur.

Certaines universités ont des classes préparatoires.

Lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler tercihen master eğitimi alabilmektedirler.

Les étudiants qui ont terminé leurs études de licence peuvent recevoir une formation de Master, au cas ils le souhaitent.

Master eğitimi 2 yıl sürmektedir.

La formation de Master dure 2 ans.

Lisans seviyesindeki Çevirmenlik eğitiminin süresi üniversiteye göre değişkenlik gösterdiğini söyledik.

Nous avons déjà dit que la durée des études de traduction en licence varie selon les universités.

Örneğin; Mersin Üniversitesi Almanca ve Fransızca Mütercim Tercümanlık bölümlerinde hazırlık ile birlikte 5 yıl eğitim verilirken, Bilkent Üniversitesi’nde tek dilli çevirmenlik eğitimi  2 yıl, Boğaziçi Üniversitesi’nde 4 yıl, Hacettepe Üniversitesi’nde 5 yıl verilmektedir.

Par exemple; alors que les départements de traduction et d’interprétation (en allemand et en français) de l’Université Mersin dure 5 ans avec une année de préparation, les études de traduction monolingue durent 2 ans à l’Université Bilkent, 4 ans à l’Université Boğaziçi et 5 ans à l’Université Hacettepe avec la préparation, etc. en fonction du niveau de connaissance de la langue étrangère au moment d’intégrer l’université.

Fakat şunun altını çizmek gerekir ki hazırlık okumak istemeyen öğrenciler için bazı üniversitelerde muafiyet sınavı mevcuttur.

Cependant, il convient d’indiquer qu’il existe des dérogations dans certaines universités pour les étudiants qui ne souhaitent pas étudier en classes préparatoires comme nous le verrons ci-dessous.

Sınavda belirlenen puanı geçen öğrenciler direkt olarak lisans eğitimine başlayabilmektedir.

Les étudiants qui obtiennent la note fixée pour réussir l’examen peuvent commencer directement leurs études de licence.

Hazırlık sınıfının sonunda yapılan sınavları geçen öğrenci lisans eğitimine başlamaya hak kazanır.

L’étudiant qui réussit les examens à la fin de la classe préparatoire a le droit commencer les études de licence.

Başarısız olan öğrenciler hazırlık sınıfını tekrar etmek zorundadır.

Les étudiants qui échouent doivent redoubler la classe préparatoire.

Lisans eğitimine başlayan öğrenciler, çeviribilim, gramer, sözlü ve yazılı çeviri alanlarında olmak üzere teorik ve uygulamalı dersler almaktadırlar.

Les étudiants qui ont commencé leurs études de licence suivent des cours théoriques et pratiques, comprenant des cours de traductologie, de grammaire, de traduction orale et écrite.

Buna ek olarak öğrenciler her yıl ilgilendiği çeviri alanıyla ilgili seçmeli ders alma hakkına sahiptirler.

En outre, les étudiants ont le droit de suivre chaque année des cours au choix dans le domaine de la traduction qui les intéresse.

Lisans eğitimi süresi boyunca, bazı üniversitelerde çeviri eğitimini tamamlayabilmek için staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Au cours des études de licence, il est obligatoire dans certaines universités de faire un stage pour terminer la formation en traduction.

 

Peki Türkiye’de Çeviri Alanında ileri gelen diller hangileridir?

Et quelles langues sont principalement étudiées dans le cursus de traduction en Turquie ?

 

Çevirmenlik eğitiminde en çok tercih edilen dil, elbette ingilizcedir.

La langue la plus choisie dans les études de traduction est, bien sûr, l’anglais.

Bunu takiben; politik, ticari ve sosyal ilişkiler göz önüne alındığında  tercih edilen diğer diller almanca, fransızca iken rusça ve arapçanın da önemi elbette yadsınamaz.

Ensuite, l’importance du russe et de l’arabe dans le cursus de traduction n’est pas négligeable, mais ces langues arrivent derrière les autres langues préférées que sont l’allemand, le français, compte tenu des relations politiques, commerciales et sociales.

Bununla birlikte Türkiye’de bazı liselerde ikinci yabancı dil eğitimi için fransızca ve almanca dersleri verilmektedir.

Cependant, dans certains lycées de Turquie, on apprend le français ou allemand comme deuxième langue étrangère.

 

Türkiye’de Çevirmenlerin Çalışma Alanları

Lieux d’emploi des traducteurs/trices en Turquie

 

Türkiye’de çevirmenlerin kamu sektöründe çalıştığı yerler şunlardır: Başbakanlık ve diğer bakanlıklar, Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi vs.

Dans le secteur public, les traducteurs travaillent dans les ministères et organismes suivants : le cabinet du Premier ministre et d’autres Ministères, l’Agence Nationale de Renseignement, la Direction Générale de la Sécurité, la Direction Générale des Transports Routiers, Présidence du Centre Culturel d’Atatürk, Direction Générale de la Presse et de l’Information, la Présidence de la Gestion des Catastrophes et des Urgences etc.

Özel sektörde ise şunları sıralayabiliriz: Yayınevleri, Gazeteler, Magazin Dergileri, Film Stüdyoları, Çeviri Büroları, Oteller, Turizm Şirketleri, tüm Uluslararas Kuruluşlar vs.

Dans le secteur privé, nous pouvons énumérer les éléments suivants : les Maisons d’édition, les journaux, les magazines, les studios de cinéma, les agences et entreprises de traduction, les hôtels, les entreprises de tourisme, toutes les organisations internationales, etc.

Yeminli tercüman olmak için gerekli şartlar şunlardır:

Les conditions pour être un interprète assermenté sont les suivantes :

-Sabıka kaydının temiz olması,

-Il faut avoir un casier judiciaire vierge,

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (yurtdışından mezun olunduysa diplomanın noter onaylı çevirisi),

-Être citoyen de la République de Turquie (traduction notariée du diplôme si le diplôme est obtenu à l’étranger),

-Herhangi bir yeminli tercüme bürosu çatısı altında çalışıyor olmak,

-Travailler dans une agence de traduction assermentée,

-Üniversite diploması,

– Avoir un diplôme universitaire,

-Dil okulu sertifikası ve benzeri herhangi bir resmi evraka sahip olmak.

– À défaut, il faut avoir un certificat d’école de langue et tout autre document officiel.

Bunlara sahip olan kişiler noter huzurunda yemin ederler ve yeminli çevirmen olurlar.

Les personnes qui ont ces documents prêtent serment devant un notaire et deviennent traducteurs assermentés.

Türkiye’de Çevirmenlik Mesleğinin Zorlukları ve İş Bulma Olanakları

Difficultés inhérentes à la profession de traducteur et possibilités d’emploi en Turquie

 

Kamu kuruluşlarında çevirmen olabilmek için KPSS sınavına girmek gerekmektedir.

Pour devenir traducteur dans les institutions publiques, il faut passer l’examen KPSS (examen que doivent passer tous les diplômés de l’université pour pouvoir travailler dans une institution publique) .

Belirlenen puana ve acılan kadroya göre atama gerçekleşir.

L’attribution est faite en fonction du classement du candidat et du quota fixé.

Özel sektörde iş bulabilmek oldukça zordur.

Il est très difficile de trouver un emploi dans le secteur privé.

Çevirmen adayları üniversiteden mezun olunca bir işe girebilmeleri için genellikle kendilerinden öncelikle deneyim istenmektedir.

Il est généralement demandé aux candidats traducteurs d’avoir d’abord de l’expérience afin d’obtenir un emploi après avoir obtenu leur diplôme universitaire.

Bu nedenle çoğu çevirmen ya ucuz bir maaş ile kariyerine başlar ya da başka bir mesleğe yönelmektedir.

Pour cette raison, la plupart des traducteurs commencent leur carrière avec un salaire modeste ou se tournent vers une autre profession.

İş verenler genelde tanıdıkları aracılığıyla çalışan almayı tercih etmektedir.

Les employeurs préfèrent généralement accepter des employés qui sont pistonnés.

Bu sadece çevirmenlik alanında değil diğer birçok alanda da böyledir.

Cela est vrai non seulement dans le domaine de la traduction, mais aussi dans de nombreux autres domaines.

Buna ek olarak çevirmenlik mesleğine ilişkin bir meslek odası bulunmamaktadır.

De plus, il n’existe pas de chambre professionnelle pour la profession de traducteur.

Bu mesleği yapmak isteyenler işyeri açarken ticaret odasına üye olabilmektedir.

Ceux qui souhaitent exercer ce métier peuvent devenir membre de la Chambre de commerce lors de l’ouverture d’une entreprise.

Son olarak bu alandaki bazı örgütlenmeleri sıralayacak olursak; Türkiye Çevirmenler Derneği, Çeviri Derneği, Kitap Çevirmenleri Derneği, Türkiye Konferans Tercümanları Derneği, Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği..

Enfin, si l’on recense quelques organisations dans ce domaine, nous pouvons citer, de manière non exhaustive, les associations suivantes : l’Association turque de traducteurs, l’Association de traduction, l’Association de traducteurs littéraires, l’Association turque des interprètes de conférence, l’Association des dramaturges et des traducteurs.

JVLTRADUCTIONS

Logo JLVTRADUCTIONS

Vous souhaitez rejoindre l'équipe ? Consultez nos offres d'emploi

Vous souhaitez faire un règlement ? Paiement en ligne

EN QUELQUES MOTS

« Fort d’une expérience de plus de trente ans dans la traduction, je me consacre à plein temps à cette activité et cette passion dans les règles de l’art en traduisant tous les documents qui font partie de mes domaines de compétences et d’applications, acquis au cours de mes études à l’Institut Supérieur de Traduction et d’Interprétation de Paris, développés et enrichis au cours de ma longue carrière professionnelle »

Présentation

JLVTRADUCTIONS est une société de traduction et d'interprétation composée de traducteurs et de chefs de projets plurilingues, située en Normandie. Elle réalise des traductions officielles pour les tribunaux et organismes publics.

NOUS LOCALISER

JLVTRADUCTIONS © 2017- 2024 - Mentions Légales - Gestion des donnees - Réalisation : Océan Communication